Clublogo "De Club van 500"

Reglement voor het gebruik van het clublogo “De Club van 500”

Het clublogo ‘De Club van 500’, hierna te noemen “beeldmerk” is het exclusieve eigendomsrecht van de Fiat 500 club Nederland. Het beeldmerk is gedeponeerd bij het “Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom” (BBIE) onder beschrijvingsnummer 0664331 en derhalve is het een wettig gedeponeerd beeldmerk en alleen te gebruiken bij activiteiten door en met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Fiat 500 club Nederland.

 1. Het beeldmerk dient als één geheel te worden beschouwd.
 2. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Fiat 500 club Nederland niet toegestaan om dit beeldmerk te gebruiken op bijvoorbeeld briefpapier, brochures, caps en dergelijke.
 3. Tevens is het zonder schriftelijke toestemming van de Fiat 500 club Nederland niet toegestaan om het beeldmerk op openbare delen van websites te plaatsen of andere digitale toepassingen (zoals powerpoint presentaties).
 4. Het is niet toegestaan het beeldmerk of delen van het beeldmerk te gebruiken in bijvoorbeeld informatiebrochures of andere uit te geven teksten of op welke wijze dan ook misleidend te gebruiken.
 5. Als er toestemming verleend is mag het beeldmerk alleen gebruikt worden in opmaak en typografische uitvoering zoals door de Fiat 500 club Nederland is voorgeschreven en verstrekt.
 6. Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. Het beeldmerk mag ik zwart/wit worden gebruikt.
 7. Indien een organisator van een, door het bestuur goedgekeurd, clubevenement gebruik maakt van de verleende toestemming om het beeldmerk te gebruiken, verplicht deze zich tot het verwijderen van het beeldmerk indien de geldigheidstermijn is verstreken of het recht op het gebruik van het beeldmerk door de Fiat 500 club Nederland tussentijds tijdelijk of definitief is ingetrokken.
 8. De Fiat 500 club Nederland houdt toezicht op het correct gebruik van het beeldmerk en neemt bij overtreding hiervan passende maatregelen.
 9. Door het gebruik van het beeldmerk en/of delen hiervan mag geen misverstand ontstaan voor welk deel van de organisatie, dan wel voor welke dienst en/of product, de goedkeuring is verstrekt.
 10. Indien er sprake is van gebruik van het beeldmerk aan diegene aan wie de toestemming is verleend, dan mag op geen enkele manier de indruk gewekt worden dat een specifiek product en/of dienst is gekeurd door de Fiat 500 club Nederland.
 11. Het beeldmerk en eventueel, door de Fiat 500 club Nederland, opgestelde teksten mogen niet zodanig worden gebruikt dat dit de reputatie van club schaadt.
 12. De Fiat 500 club Nederland kan te allen tijde schriftelijk besluiten het recht om het beeldmerk te gebruiken in te trekken.
 13. De toestemming gebruik te maken van het beeldmerk eindigt ook op het moment dat de betreffende organisator, instelling of ander natuurlijk persoon zich niet houdt aan de regels voor gebruik van het beeldmerk en/of de door de Fiat 500 club Nederland opgestelde teksten.
 14. Bij het onjuist dan wel oneigenlijk gebruik van het beeldmerk kan de Fiat 500 club Nederland tot haar daartoe beschikbare maatregelen overgaan.
 15. Afwijking van de voorwaarden in dit reglement is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Fiat 500 club Nederland.
 16. Het bestuur van de Fiat 500 club Nederland kan besluiten dit reglement te wijzigen.